DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Květen
Zaštipujeme, mulčujeme, okopáváme, hnojíme, zavlažujeme...
 • tvarování jehličnanů (zaštipování nových přírůstků o polovinu)
 • hnojení okrasných rostlin a trávníku
 • odstraňujeme odkvětlá květenství keřů (šeříky, dřevité pivoňky, rododendrony, …)
 • seřízneme keře kvetoucí na jaře (již odkvetlé)
 • kontrola rostlin (ovocných i okrasných) na choroby a škůdce
 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • pravidelně zavlažujeme (okrasné i ovocné rostliny, trávník i trvalky)
 • trávník pravidelně sekáme, odstraňujeme dvouděložné plevele
 • pokračujeme ve výsadbě rostlin (jen z kontejnerů)
 • vysazujeme letničky na záhony i do nádob (když pominou mrazy)
 • na začátku měsíce vysazujeme cibuloviny kvetoucí v létě


Duben
Poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme...
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou
 • hnojíme okrasné i ovocné rostlin, trvalky a trávník
 • ke kyselomilným rostlinám (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, …) doplníme rašelinu
 • poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme trávník, zakládáme nové trávníky
 • řežeme okrasné dřeviny
 • vysazujeme a přesazujeme okrasné dřeviny
 • čistíme okrasná jezírka, vysazujeme vodní rostliny
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou


Březen
Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu...
 • pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku)
 • ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 • dokončování řezu révy vinné
 • řez nadzemní časti okrasných trav
 • čas pro zapnutí automatického závlahového systému
 • odstranění suchých částí trvalek
 • vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin
 • jarní řez růží
 • postupné odstranění zimní ochrany rostlin
 • popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu)
 • první jarní přihnojování rostlin
 • řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez)
 • koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny)
 • ovocné dřeviny postříkat přípravkem proti přezimujícím škůdcům
 • řežeme okrasné dřeviny kvetoucí v létě
 • vyhrabeme ze záhonů a z trávníku zbytky spadaného listí


Úvod » Péče o stromy

Péče o stromy začíná již projekční přípravou. Výběr správného taxonu je ovlivňován mnoha faktory: kompozičními, stanovištními, historickými, ekonomickými, velikostními, sponem výsadeb.

Je důležité myslet na dospělou velikost stromů, dbát na dostatečný prostor pro stromy - ten ovlivní odumírání větví z důvodu přistínění a zmenší nutnost řezu stromů. Dalším důležitým faktorem je výběr kvalitního výsadbového materiálu. Hodnotíme nejen tvar koruny a kmene, ale i kvalitu či poškození kořenového systému, poranění a zaschlost kořenů, rozlámání kosterních větví atp.

Výsadbový řez pomáhá redukcí koruny stromu překlenout ztrátu části kořenového systému při dobývání stromu ve školce, upravuje poměr mezi kořeny a korunou, omezuje transpiraci dřeviny a zároveň je řezem výchovným.

Výsadba stromu do správné úrovně terénu, do připravené výsadbové jámy při správně zhodnocených půdních podmínkách, dostatečné zálivce, kvalitním ukotvení a následné péči, Je velkou a důležitou částí naší práce, kterou provádíme v soukromé i veřejné zeleni nanejvýše zodpovědně. Kvalita provedení určuje kvalitu a délku života každého stromu. Řez stromů je jednou z důležitých činností péče o stromy.

Zde jsou nejdůležitější a nejčastější tyto řezy stromů:

Výchovný řez

provádíme v prvních 10-15 letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Tento řez je nutné v prvních letech po výsadbě opakovat jednou za 2-3 roky. Cílem výchovného řezu je vytvoření charakteristického tvaru koruny a zároveň vyhovění funkčním požadavkům stanoviště (podjezdná či podchodná výška stromu). Odstraňujeme či zakracujeme nejen mechanicky poškozené větve, ale i křížící se větve, tlaková a kodominantní větvení. Je dobré si uvědomit, že období výchovného řezu je čas, kdy se utváří tvar stromu s jeho kosterním větvením na celý život. To co zvládneme v období výchovného řezu ruční pilkou a zahradnickými nůžkami za „pár korun", se o dvacet let později řeší pomocí motorových pil a lanových technik za ceny mnohem vyšší a mnohdy řezy, které se v zájmu bezpečnosti musí na zanedbaném stromu provést, poškodí charakter stromu trvale.Tento řez provádíme nejlépe v předjaří, dokud nám olistění nebrání vidět architekturu koruny a typ větvení.

Zdravotní řez

provádíme u stromů, které překonaly období intenzivního růstu. Zaměřujeme se na udržení co nejlepšího zdravotního stavu a vitality. Odstraňujeme či zakracujeme polámané a odumírající větve, větve se sníženou vitalitou, části napadené chorobami, křížící se větve a výmladky na podnožích. Při tomto řezu kontrolujeme případně upravujeme podjezdnou či podchodnou výšku. Při hodnocení zdravotního stavu konkrétního stromu nesmíme zapomínat na příčiny, které mohou zdravotní stav stromu zhoršit. Mimo mechanická poškození stromu způsobená např. vandalismem, mohou být příčiny kupříkladu v příliš zhutnělém půdním profilu, malém prostoru pro růst kořenového systému stromu zapřičiněném stavbou atp. Jak vyřešit tyto problémy budeme řešit v části...
Tento řez provádíme v předjaří či první polovině vegetace popř. v období vegetace.

Bezpečnostní řez

při tomto řezu odstraňujeme větve, části větví nebo části stromu, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Nejde nám v prvé řadě o strom, ale o zabránění způsobení újmy na zdraví osob či majetku. Z těchto důvodů tento řez provádíme celoročně bez ohledu na počasí či roční období.

Redukční řez

tímto řezem více či méně redukujeme korunu stromu. Příčiny, které k tomuto řezu vedou mohou být různé. Může to být blízkost elektrického vedení, střechy či stěny domu, přílišné zastínění části stromu a tím vytvořené asymetrické koruny. Tento řez musí být prováděn citlivě, častokrát je nutné rozložit jeho provádění do více etap. Provádíme jej v předjaří, v případě dobré vitality v období vegetace.

Tvarovací řezy

tyto řezy, jejichž cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu, začínají hned po vysazení na trvalé stanoviště a trvají po celou dobu života stromu. Je třeba je každoročně opakovat. Je důležité vybírat stromy, které dobře snášejí řez a mají dobrou korunovou výmladnost.
Nejčastěji používaným tvarovacím řezem je řez na hlavu. Zkrátíme korunu nad kosterním větvením, a sekundární výhony, které se vytvoří ze spících či adventivních pupenů, utvoří novou hmotu koruny. Každoročním zkracováním a odstraňováním sekundárních výhonů se vytvoří ztlustlá hlava na konci původních kosterních větví.

Kácení (likvidační řez)

nevratný a definitivní řez, kterým zejm. z důvodů bezpečnostních, kompozičních a zdravotních, odstraníme strom ze stanoviště, tzn. oddělíme stojící strom od jeho kořenového systému. Kácení celého stromu je možné ze země pokud padající strom neohrozí bezpečnost lidí, majetek, ani okolní stromy. V případě, že toto nelze zaručit, je vhodné použít některou z metod postupného kácení. Postupné kácení stromolezeckou technikou spočívá ve výstupu stromolezce pomocí stupaček a lan do koruny stromu, kde podle potřeby odřezává části větví a kmene stromu, které dle možností, jsou buď shazovány dolů nebo spouštěny pomocí lan a kladek.

Dalším způsobem postupného kácení je pomocí manipulačních plošin, kdy se dostáváme k větvím a kmenu stromu přibližováním ramene zvedací plošiny. Natočením ramene plošiny můžeme odříznutou část větve či kmene odhodit na bezpečné místo pod námi. Ne vždy máme ale možnost využití plošin, např. v průjezdech do dvorů, vnitrobloků, na hřbitovech může velkou vahou plošiny dojít k poškození dlažby, trávníku nebo může dojít k nadměrnému zhutnění kořenové zóny stromu.

vice_v_fotogalerii

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku